Đôi Đũa Thần Kỳ đã được vinh danh vởi Bác Sỹ Boxer Aviva.