ORDER

Thông tin mua hàng ở Úc và New Zealand
Để mua hàng trực tiếp trong nước Úc.

Khách hàng vui lòng gọi Mobile: 0414 848338 .

Standard Wands (4 Wands)
1 set Au$440.00 + tax = Au$440.00 + Au$20.00 shipping

Full set 8 Wands for Face and Feet
1 set Au$880.00 + tax = Au$880.00 + Au$25.00 Shipping

Deluxe Set (10 Wands)
1 set Au$1,100.00 + Tax = Au$1,100.00 + Au$20.00 shipping

Collection Sets ( 10 Wands)
1 set Au$3,500.00 + Tax = Au$3,500.00 + Au$20.00 shipping

Thông tin chuyển khoản:
Tên TK: Miracle Wands
Ngân hàng: ANZ Bank
BSB: 014 289
ACC: 267508882

Sau khi quý khách chuyển khoản xong xin thông báo cho chúng tôi
vào số điện thoại: Mobile: 0414 848338 hoặc email cho chúng tôi vào: info@miraclewands.com

Trân trọng cảm ơn,
Miracle Wands


 

Thông tin mua hàng ở USA

Mobile:
714 486 3181
1-888 7886066

Standard Wands (4 Wands)
1 set US$330.00 + tax = US$330.00 + US$15.00 shipping

Full set 8 Wands for Face and Feet
1 sets US$660.00 + tax = US$660.00 + US$25.00 Shipping

Deluxe Set (10 Wands)
1 set US$200.00 + Tax = US$800.00 + US$25.00 shipping

Collection Sets ( 10 Wands)
1 set US$2,500.00 + Tax = US$2,500.00 + US$25.00 shipping


 

Thông tin mua hàng ở Canada

Standard Wands (4 Wands)
1 set US$330.00 + tax = US$330.00 + US$40.00 shipping

Full set 8 Wands for Face and Feet
1 sets US$660.00 + tax = US$660.00 + US$70.00 Shipping

Deluxe Set (10 Wands)
1 set US$200.00 + Tax = US$800.00 + US$80.00 shipping

Collection Sets ( 10 Wands)
1 set US$2,500.00 + Tax = US$2,500.00 + US$80.00 shipping


 

Thông tin mua hàng ở Europe

Standard Wands (4 Wands)
1 set €330.00 + tax = €330.00 + €68.00 shipping
3 sets €330.00X3 = €990.00 + €120.00 Shipping

Full set 8 Wands for Face and Feet
1 sets €660.00 + tax = €660.00 + €98.00 Shipping

Deluxe Set (10 Wands)
1 set €800.00 + Tax = €800.00 + €98.00 shipping

Collection Sets ( 10 Wands)
1 set €2,500.00 + Tax = €2,500.00 + €98.00 shipping